Lietošanās
noteikumi

Dotie noteikumi nosaka mājas lapas www.drumstarz.lv materiālu un servisu lietošanas noteikumus (turpmāk- "Mājaslapa"). Šie noteikumi attiecas uz visām rīcībām, kas pastāv starp Lietotāju un "Drumstarz" internetā, pa telefonu vai e-pastu. Pirms preces  vai pakalpojumu pasūtīšanas vai izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo dokumentu! "Drumstarz" ik pa laikam var mainīt lietošanas noteikumus. 
 

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām ko veic Mājaslapā. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas "Drumstarz" administrācija patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Intelektuālais īpašums

Visa šajā Mājaslapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir „Drumstarz”, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta. Lietotāja pienākumi Piekļūstot Mājaslapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie

Noteikumi un nosacījumi un Mājaslapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu.
Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājaslapā, tajā atrodamajā saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājaslapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt „Drumstarz”, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

Trešo personu atbildība

Mēs neesam atbildīgi par citu tīmekļa lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājaslapas saites. Mājaslapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu vai mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājaslapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu interneta vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus.

Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku. Atbildības ierobežošana Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem „Drumstarz” nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājaslapu. Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem „Drumstarz” nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājaslapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājaslapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājaslapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles. „Drumstarz” nav atbildīgs par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Mājaslapu vai tās izmantošanu , vai nespēju izmantot Mājaslapu no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

Pretenzijas par autortiesībām

Viss šā Majaslapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājaslapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir „Dzrumstarz” īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

-Atļauja kopēt personīgai lietošanai: Jums ir tiesības veidot Mājaslapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

-Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai: Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka jūs norādāt „Drumstarz” Mājaslapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.drumstarz.lv ). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda „Drumstarz” Mājaslapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti ( http://www.drumstarz.lv).

Piekrišana elektroniskai informācijas saņemšanai

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājaslapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo „Drumstarz” nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Majaslapas. Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru jūs varat izvēlēties saņemt no Mājaslapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad „Drumstarz” klientu informē par vispārēju akciju Māajaslapā, kura attiecās uz visām Mājaslapā piedāvājuma precēm.

Vispārīgie noteikumi

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un „Drumstarz” noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājaslapas un tā satura lietošanu no jūsu puses. „Drumstarz” ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājaslapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas.

Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Majaslapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. „Drumstarz” patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājaslapu jebkādā veidā. Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un „Drumstarz” . Gadījumi, kad „Drumstarz” nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Nepārvarama vara

„Drumstarz” nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus „Drumstarz” saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras darbības pārtraukumu. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā „Drumstarz” savu iespēju robežās centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Šajā mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes apkopo informāciju par mājas lapas apmeklējumiem, palīdz uzlabot mājas lapas funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un nodrošināt komerciālos paziņojumus. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Iepazīstieties ar mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku.